“ધી”(કચ્છી)*

ધી“(કચ્છી)*

(રાગઃ ઠાકર મંધરમેં હુઇ થારી… …)

 

મેણે વૈશાખજી રાત ઉજારી,

ભેણ નોમ શનિવારજી રાત ઉજારી;

પરભુડેજે ઘરે અજ વગી થારી

 

હીનાજી કુખમાંથી આવઇ ધી;

હેત ને આનંધજો વરસ્યો મીં… … …પરભુડે

 

જયા ને મીતાજા મન હરખાય;

આશા ને પીયુસજો આનંધ માયપરભુડે

 

મુનરા ગામમેં વ્યા સમાચાર;

ચોડો ડીં વેલો થ્યો ચમતકાર… … ….પરભુડે

 

સગેને સમધીજી લમી કતાર;

મણીજે નેણમેં આનંધ અપાર .. … …પરભુડે

 

રાધાનિવાસમેં આનંધ આનંધ;

મમઇજી મેર આયો સારો પરસંગપરભુડે

 

રતડીએવારી તું રક્ષા કરીજ;

માવડી ને ધી કે સુખ ડીજ. … … … ..પરભુડે

 

૦૬/૦૫/૨૦૦૬

 

*પોતરીજે જનમ ટાણે

 

“જીયણ”(કચ્છી)

જીયણ“(કચ્છી)

 

જીયણજો ચક્કર ફરેતો,જાણે ફરેતો ગરીઓ;

લફી વેને તું ફરને,જી લફે કાગરીઓ.

 

બોલપેનજા પગ થીંધે ને,પેનજી મા મરી વઇ;

કલમજી ટાંક તૂટી પઇ,ખાલી થઇ વ્યો ખડીઓ.

 

ત્રાંમો પતર કંજો વકણી,લોજા વાસણ આણ્યા;

પતરાળી કે વા ખણી વ્યો,અન ભેગો વ્યો પડીઓ.

 

બભોંઇ વઇ ને ત્રભોંઇ ભેરી,કરઇ કડાં લફી વઇ;

વલાયતી વલાત વ્યા ,ક્યાંથી લજધો નરીઓ.

 

સતમાળજા મનાર ખડક્યાં,તેં મથે આગાસી;

સોસાયટીજે જંગલમેં ચો,ક્યાંનું લજધો ફરીઓ.

 

ડોરબેલ ધરવાજા ખોલે,સંગર કડાં ખુખડે;

પુછેધુફારીકત વઇ તાડી,ને કતવ્યો આગરીઓ.     

 

૨૦/૦૪/૨૦૦૬

“તરાજી પારતે”(કચ્છી)

તરાજી પારતે“(કચ્છી)

 

હલો અજ હલી ને વ્યોં તરાજી પારતે;

ભુતડા ઉત ફોલેને ખ્યોં તરાજી પારતે.

 

જુવાનીઆ ભેરા થીએં ખલીને ખીખાટીએ;

સંજાજો મેડો કર વે થ્યો તરાજી પારતે.

 

માઇતર જેડા વે જુકો હલીતા મડ સગે;

હથજો ટેકો ઇનીકે ડ્યો તરાજી પારતે.

 

અતીતજી આંગર જલેને થોડો પાં હલો;

જાધ કરીયું માડુ જુકોવો ચ્યોં તરાજી પારતે.

 

ભુજકે હમીસરકે આઉં સુંઞણા નતો;

ધુફારીકે જરા હુભ ડ્યો તરાજી પારતે.

 

૧૮/૦૪/૨૦૦૬

“વા વરે”(કચ્છી)

વા વરે“(કચ્છી)

 

વા વરે એડી પુઠ ડઇ સગો ડ્યો;

નકાં લગધો અભમાંથી અચી પટ પ્યો.

 

આંજે હથજી ગાલ વઇ સે ટાણે અંઇ ક્યોં

પોય ચોજા થીધલ વોસે અચ્ી ને થ્યો.

 

ચોજા કરમ કચલી અન થકી થ્યો;

અભ તુટે કે અઘડિ ડીણી એડો કડે થ્યો.

 

એડે નરકે કડે પુછજા હી ભલા કીં થ્યો;

ધુફારીચેં આંકે નડધા અંઇ જભાભ ડ્યો.

 

૧૭/૦૪/૨૦૦૬

“લાલો”(કચ્છી)

લાલો“(કચ્છી)

 

ફાગણજી પુનમ થઇ,અન પુનમજી સવાર પઇ;

કેસુડેજી ચટણી થઇ,રંગબેરંગી હોરી થઇ.

 

કતેક ઉડ્યા રંગ ગુલાલ,કતેક પિચકારી કે ચાલ;

કઇકજા થ્યા હાલ હવાલ,કઇક ક્યોનો અખીયું લાલ.

 

લાલો લીલામી વ્યો ભચી,ખેતેજી નજરે વ્યો અચી;

ખેતે ભેરૂકે ચેં અચી,લાલો રંગાજે સચી.

 

ભેરૂ ગોતજી મેનત ક્યોં,લાલો કડાં ભેરો થ્યો;

છડ ખણીને વાયમેં પ્યો,પણ ખેતેકે ખુટકો ર્યો.

 

રાત પઇ ટબાર કે હરે,ખેતો હલાય લાલેજે ઘરે;

ખેતો ભેરૂ ભેગા કરે,ટાબરચેં લાલો આય ઘરે.

 

લાલા હાણે બારો વગા,બાર નકર ધરજેતો ઢગા;

ઘેરૈયેજા થાક લગા,રંગ ઉડે હાણે ગગા.

 

લાલો આયો હોટલ મંજ,ભેરૂ ભેગા થ્યાવા પંજ;

સલા ઇની ક્યોં મંજો મંજ,મનમે વો ભારોભાર ડંજ.

 

ચતિયો કે બીડીજી ચાલ,ધસ્યાવા બીડીમેં રંગ લાલ;

પેલે ધમમેં થઇ કમાલ,લાલેજો મોં થઇવ્યો લાલ.

 

ખેતો ખોટો આળસ ખણી,લાલેજે પુઠમેં ઢુંભો હણી;

લાલો બાબુતે પ્યો છણી,છોટીએ છંઢે રંગજી કણી.

 

ચુનીયે ચાયજા કોપ રખે,હરેકરે હરીએ ચાય ચખે;

હેડી ચાય મું પીધી વઇ જખે,પાણીડે ચઇ કોપ રખે.

 

હરી હજી પાણી તો ગને,અમુ ઉથીધેં ઠેલો ડને;

લાલો પુસી પ્યો ગાર ડને,ખેતે ખોટો અમુકે છને.

 

પાણી પોંધે પુસ્યા વાર્,વાર મંજા થઇ લીલી ધાર;

ધાર થીધેં ખલ્યા ચાર,લાલો કરે તો ગારાગાર.

 

ડાચો લીલો મોં મંજ લાલ,ભેરૂ ભજીને કરેવ્યા ચાલ;

આરીસે નેરીધે હાલ,લાલો ડુખસે થ્યો ભેહાલ.

 

ડીં સજો મું મેનત કઇ,ધોસ્તારે કે કલ પઇ;

કઇ કમાણી મથે પઇ,મરજી પરભુજી વૈ થઇ.

 

૦૭/૦૨/૨૦૦૫

“કુલા?”(કચ્છી)

કુલા?”(કચ્છી)

 

પરેમ તું કેવે છતાં ટારે કુલા?;

ઝેર નફરતજો જટે હારે કુલા?.

 

કૈક વેરા સામ સામે મલી;

વાટ વચમેં ખલી ન્યારે કુલા?.

 

ભરમ તું પેધા કરેને લોક મેં;

મું જરા ગાલ કઇ ખારે કુલા?.

 

વાયધો કેવે છતાં અચણું વો;

વાત નેરીંધો હડાં વ્યારે કુલા?.

 

ચાલ તોજી કીં હલધી મું વટે;

સૈધુફારીકેં તડે વારે કુલા?.

 

૦૯/૦૯/૧૯૯૯

“અરજ સુણી”(કચ્છી)

અરજ સુણી“(કચ્છી)

 

અરજ સુણી રખો ચરણમેં ડાસ

મન મોહ્યો મુરલીધર એડો,નત ડરસણજી આસ… …અરજ સુણી

 

મોહજે બાવે ઝારે વચમેં અટવાણું અગનાન;

રાત લગેતી કારી તેમેં પખડ્યો પરકાસ… … … … અરજ સુણી

 

સુગરા થઇવ્યા સુજીવન જેંકે ડનો ગુરૂજી ગનાન;

જગતગુરૂ હીન નુગરેજી સુણી ગનો અરધાસ … …અરજ સુણી

 

પાપ પુંઞજા લેખા જોખા બુજા નતો ભગવાન;

હથ જોડેને ડાસ પરભુ ચેં મેર કર્યો અવિનાસ. … … …અરજ સુણી

 

૨૧/૦૩/૧૯૯૮

“બ્યો કમ કેડો”(કચ્છી)

બ્યો કમ કેડો“(કચ્છી)

(રાગઃ મૈં દેખું જીસ ઓર સખીરી… …)

 

તું નવરો પ્યો મુરલી વજાયેં.બ્યો કમ કેડો કાનુડા()

 

પંઢજે મ્વાડે ગોંયુ ચરેત્યું,સંજા થીંધે પાછી વરેત્યું;

પંઢ પંઢજે ખૂંટે બંધાજી(),ખીર ડીએંત્યું રૂપાળા … … બ્યો કમ

 

અભરી સસ નિત ડેતી મેંણા,ડેર જેઠ જલીએ જેણાં;

ઘરવારો ને ભેણ મલીને(),નિત કરીએતા હોબાળા. …બ્યો કમ

 

ઘરજા કમ વારેને ઊંધા,છડ્યા છોરા ઘરમેં રૂંધા;

ગોં વટ ગાભા ગાભી છોડે(),ધોડાં તો વટ છોગાળા. …બ્યો કમ

 

મુરલીજો હી કેડો જાધુ,જીયણ અકારો કર રાંધુ;

ડાસ પરભુ ચે ગોપી થઇને(),નેરે ડીં હકડો નખરાળાબ્યો કમ

 

૦૭/૦૫/૧૯૯૭

“પ્રેમજા પુજારી”(કચ્છી)

પ્રેમજા પુજારી“(કચ્છી)

 

પ્રેમજા પુજારી વેંતા,પ્રેમજા ભંડારી વેંતા;

પ્રેમજા ભીખારી વેંતા,પ્રેમજા જુગારી વેંતા.

 

પ્રેમજા પુજારી વેંતા,પ્રેમ તા મણીમેં ડશે;

પશુ પખી વે માડુ,માલક મણીંમેં વસે;

પ્રેમજી આય પુજા એડી,અનકે કોય રસે;

પ્રેમ ઇત હેમ વેંતો, નતા કસોટી ઘસે.

 

પ્રેમજા ભંડારી વેંતા,પ્રેમજી લાણી કરે;

જીયણથી હારલજા,હીયા વઠા હુભ ભરે;

હેમથ સે હથ ડીંતા,જીયણજી વાટ ટરે;

નેણ ઇની ડસો,પ્રેમ વીણ કીં તરે.

 

પ્રેમજા ભીખારી જુકો,પ્રેમ વીણ હીયા ઠલા;

પ્રેમજ સબડ કેડા, ઇત ચેતી મુજી બલા;

સમજણ વેતી એડી,આઉં નકા આય અલા;

કડેંક ભુખ નર,હથે કરે ખેંતા ખલા.

 

પ્રેમજા જુગારી વેંતા,જીયણ જો જુગાર રમે;

ગમે એડી વીપત વે,અનકે ખલીને ખમે;

પ્રેમ લા ચો સીંધ સૈ વંઞે લમે;

ધુફારીચે પ્રેમ લાય,ચો સતવાર નમે.

 

૧૩/૦૧/૧૯૯૮

“ચોંધાવા”(કચ્છી)

ચોંધાવા“(કચ્છી)

(રાગઃ ચાંદ સી મહેબુબા હો મેરી….)

 

હાલ ડસીને રોજ મલીને,યાર મડે ઇં ચોંધાવા;

પ્રેમજો રોગ લગીવ્યો તોકે,યાર મડે ઇં ચોંધાવા.

 

મસ્ત ભનીને રોજ ફરાં,કડેં યારેમેં ધીલધારેમેં;

જે ભાગ ભગીચેમેં,ધરિયાજે નયજે આરેમેં()

તોકે ડઠી ધીલ થ્યો ઘાયલ,યાર મડે ઇં ચોંધાવાપ્રેમજો

 

મન મોર ભનીને નાચ કરે,કડેં કોયલજો કુકાર કરે;

તુરંગ તરામેં મન મુંજો,નત રોજ બુડે ને રોજ તરે()

મુંજી ફરીવઇ ધુનિયા એડી,યાર મડે ઇં ચોંધાવા… ….પ્રેમજો

 

કસેં રાતવરાતમેં જાગીપાં,કડેં ધોરે ડીં મેં સોણા લજે;

મન થઇને મણીધર ડોલેતો,જડેં પ્રેમજી મૌવર મનમેં વજે()

ચેતોધુફારીહીયોં હેરાણો,યાર મડે ઇં ચોંધાવા… ….પ્રેમજો

 

૦૬/૦૧/૧૯૯૮