મન સતત દોડયા કરે

running

 

વિચારના પ્રાંગણ મહીં મન સતત દોડયા કરે

શોધવા શું ચાહતો શું સતત ખોળયા કરે

વાતમાં તો ના કોઇ સત્વ અથવા સાર મળતું

બસ ચિકણી માટી સમાણું વાતને ચોળયા કરે

કેટલા વાદો યા વિવાદો સરજે છે શું ખબર?

આમળી યા તો વળ દઇને સતત મોડયા કરે

જે મળે એમના કર્ણો મહીં સાંભળો ના સાંભળો

શંકા યા કુશંકા કેરા વિષ સતસ ગોળ્યા કરે

સામે કદી આવ્યાધુફારીજોઇને ગભરાઇને

હારેલા યોધ્ધા સમ  મેદાન તરત છોડયા કરે

૧૦.૦૭.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: