મન જીદ્દી બાળક

child

કોઇ જીદ્દી બાળ સમ મન સતત માંગયા કરે

જે મળે ઓછું પડે છે ને ફરી ફરી માંગ્યા કરે

ઊંઘના ભારણ તડે તો પોપચા બીડાય છે

ને મન છતાં ઉધમાતમાં સતત જાગ્યા કરે

મન તણાં મંદિરમાં જોયું કોઇ પણ ઊભુ નથી

 ને છતાં એક ઝાલર રણકતી સતત વાગ્યા કરે

ભ્રમ તણી ભુલ ભુલાણીની વાંકી ચુંકી શેરીઓ

કોણ જાણે શું શોધવા મન સતત ભાગ્યા કરે

શું કહેવા ચહેછે એ એજ તો કંઇ સમજાતું નથી

બસધુફારીને  જોઇને એ રાગડા રાગ્યા કરે

૨૯.૦૬.૨૦૨૦

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: