અહેસાસ

dream

કોઇ સ્પર્શે છે છતા દેખાય ના

સ્પંદનો તેથી થતા વિસરાય ના

ઉર તણાં ઊંડાણથી કો સાદ દે

સાદ એ કોનો હતો પરખાય ના

કેટલી ઘમસાણ ચાલે દિલ મહીં

કેમ ને શા કારણે સમજાય ના

કોઇની છાયા ફરે છે આસપાસ

કોઇને આ વાત પણ પુછય ના

અહેસાસ સૌ કોઇને થાતો હશે

‘ધુફારી’ વિના કોઇને પુછાય ના

૦૩,૦૫.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: