અહેસાસ

dream

કોઇ સ્પર્શે છે છતા દેખાય ના

સ્પંદનો તેથી થતા વિસરાય ના

ઉર તણાં ઊંડાણથી કો સાદ દે

Continue reading