વરસાદની મૌસમ

rain

વરસાદની મૌસમ મને મીઠી સદા લાગે

ત્યારે જ તો અરમાન સૌ ભેગા મળી જાગે

મિત્રો બધા ભેગા મળી સુર સાધના કરતા

ઝરમર થતો વરસાદ હો મલહારના રાગે

લીલી ધરેલી ચુંદડી ધરતી તણી ચોપાસે

ફૂલો જાણે ભરેલી ભાત હો તેના મહીં લાગે

શિતળ પવનની લહેરખી દિલમાં વસી જાતી

પ્રેમના એ મિઠડા ગીતો હલકથી ગાતી લાગે

મન ભરીને અનરાધાર વરસ્યા કરે આંગણમાં

ઇશ પાસે તો ‘ધુફારી’ કર જોડી એટલું માંગે 

૨૫.૦૫.૨૦૧૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: