વરસાદની મૌસમ

rain

વરસાદની મૌસમ મને મીઠી સદા લાગે

ત્યારે જ તો અરમાન સૌ ભેગા મળી જાગે

મિત્રો બધા ભેગા મળી સુર સાધના કરતા

Continue reading