ડોન (૩)

ajit a

(ગતાંકથી આગળ)

ડ્રાઇવર માથું હલાવી હામી ભરીને ગયો એ હોટલ પર આવ્યો ત્યારે વિજય હજી મિત્રોમાં ઘેરાયલો હતો તેની પાસે જઇ ગણગણતા કહ્યું

‘સર આપની કેબીનમાં ચાલો ખાસ કામ છે’

        વિજય સખીઓમાં ઘેરાયલી દેવયાનીને ઇશારો કરી અલગ થલગ બોલાવી ગણગણતા કહ્યું

Continue reading