ડોન (૨)

ajit a

(ગતાંકથી આગળ)

‘હાય..યંગ લેડી આપની રિન્ગ સેરીમનીની હાર્દિક શુભેચ્છા…સેલ વી ડાન્સ…?’

‘નો થેન્કસ હજી રિન્ગ સેરીમની થઇ નથી…’કહી દેવયાની મલકી

     ત્યાં  માઇક લઇ હાર્દિક આવી ગયો અને એનાઉંસ કર્યું

Continue reading