ડોન

ajit a

સર રવિવારે મારી રિન્ગ સેરીમની છે તો…’વિજય સોમપુરાએ મેસેજ કર્યો

હું સમયસર આવી જઇશ ડોન્ટ વરી બાય વે પ્રોગ્રામ ક્યાં છે…?’અશોક અગ્રાવતે વિજયને ધરપત માટે જવાબ આપ્યો

સનરાઇઝ પ્લાઝાના બોલ રૂમમાં…’

તો એક રૂમ શેઠ હીરાચંદ સોનાચંદ ચાંદીવાલાના નામે…..’

Continue reading