તું કહેને

vichar

અડવિતરા મન શું કરવું તારે એ કહેને

ઇચ્છા તારી શું ઘોળે છે અંદર એ કહેને

ગોળને ગાંગડે જાવા મંકોડા સમ કાં દોડે

શું શોધે છે અહીં તહીં એતો જરા કહેને

કેટલી સારી અને નઠારી ઘટનાઓ બાંધી

પોટલો લઇ તું શાને ફરતો સદા એ કહેને

નઠારી ઘટનાના ચિત્રો શાને તું બતાવે

મને તું આમ સદા કાં દુઃખી કરતો કહેને

મીઠી પળો તો ઘણી વિતી છે જીવનમાં

શું જવાબ દઇશ ‘ધુફારી’ને એ તું કહેને

૨૬.૦૫.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: