તું કહેને

vichar

અડવિતરા મન શું કરવું તારે એ કહેને

ઇચ્છા તારી શું ઘોળે છે અંદર એ કહેને

ગોળને ગાંગડે જાવા મંકોડા સમ કાં દોડે

Continue reading