યાદી

thinking

યાદી મેં રાખી નથી કોણે કરીતી નફરત

દિલમાં વસે છે એ બધા કરીતી મહોબ્બત

લોક તો પોતાના મતે મૂંજથી હો અડવિતરા

મેં કદી મૂંકી નથી તેના થકી  મારી શરાફત

કેમ છે ડર એમને એ જ તો સમજાતું  નથી

ભાગ ના હું માંગતો જે મળેલી છે વિરાસત

મેં નથી ચોર્યા કદી કાળા તલ તો એમના

તે છતાં કા આચરે રાખે ખોટી અદાવત

માલિકની છે મહેર આ ‘ધુફારી’ પર સદા

એટલે તો છે આ ખલકામાં એ સલામત

૧૯.૦૫.૨૦૨૦ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: