અટકી ગયા’તા

foot

આભને અડકવા ચાલતા અટકી ગયા’તા

અધ વચારે અચાનક કાં અટકી ગયા’તા

કોણ જાણે કેવો ભરમ દિલમાં ભારાણો

ને પછી ભ્રમણા મહીં જ ભટકી ગયા’તા

બરોબર બંધાયાતા ગાંઠ પણ લાગી ગઇ

પણ એવી મળી’તી તક છટકી ગયા’તા

પાંખ તો એવી મજબુત પણ ક્યાં હતી

બાજ જેવી લાગી છતાં લટકી ગયા’તા

મન સતત ઉશકેર્યા કરતું હતું તું ચાલને

‘ધુફારી’એ જયાં ના કહી અટકી ગયા’તા

૨૦.૦૫.૨૦૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: