અટકી ગયા’તા

foot

આભને અડકવા ચાલતા અટકી ગયા’તા

અધ વચારે અચાનક કાં અટકી ગયા’તા

કોણ જાણે કેવો ભરમ દિલમાં ભારાણો

Continue reading