મુકતક (૨૮)

pearl

પ્રેમનો અણસાર પામી, ને અમે ભાગ્યા હતા!

ને પછી હર ચોકમાં ને રોડ પર ભાગ્યા હતા;

પણ ‘ધુફારી’ને મળ્યા ત્યારે જ જાણ્યું’તું બધું

ના અમે ત્યાં એકલા બીજા ઘણા ભાગ્યા હતા

૨૩.૦૨.૨૦૧૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: