રખાયો છું

frame

દુઃખ તણાં ડુંગર તળે દબાયો છું

ફિકર કેરા ફેરે ફોગટ ફસાયો છું

દોસ્તો બધા ખુદગર્જ થઇ બેઠા

Continue reading