ટક ટક

vichar

      અજીત બસ સ્ટેન્ડ પર આવ્યો ત્યારે એની નજર સામે બસ ઉપડી ગઇ.રસ્તા પરથી પસાર થતી ત્રણ ચાર ખાલી રિક્ષા તેના રોકવાના ઇશારાને અવગણીને કોઇ ઊભી ન રહેતા ચાલી ગઇ.

‘સાલાને ધંધાની પડી જ નથી ખાલી ચાલ્યા જશે પણ ઊભા નહીં રહે’અજીત સ્વગત બોલ્યો Continue reading