મુરલી મનોહર (૯)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

        મનસુખ એની મમ્મી કનકતારાની આંગળી પકડી ઘર નજીકના મુરલી મનોહરના મંદિરે આવતો અને દર્શન કર્યા પછી કનકતારા તેને પૈસા આપતી તે ગુલકમાં નાખતા ખુશ થતો આ નિયમ અખંડ હતો.વખત જતા મનસુખ સ્કૂલ જતો ત્યારે લીલાધરે આપેલા પૈસામાંથી પાંચ પૈસા કે દશ પૈસા ગજવામાં હાથ નાખતા જે સિક્કો હાથમાં આવે તે ગુલકમાં નાખી સ્કૂલ જતો,આગળ જતા જ્યારે તેણે સ્ટોર સંભાળ્યો ત્યારે પૈસાની પાકિટ ખોલતા પાંચની,દસની કે,વીસની રૂપિયાની નોટ જે હાથમાં આવેતે ગુલકમાં નાખતો. એક દિવસ સ્ટોર પર જતા દર્શન કરી પાકિટ ખોલી તો એમાં પાંચસો રૂપિયાની એક જ નોટ હતી.એક મીનિટ માટે નોટ સામે પછી ગુલક અને મુરલી મનોહરની મૂર્તિ સામે જોઇ કહ્યું

Continue reading