ગતિ

wheel

 

લોકો કહે છે અતિ નથી હોતી ગતિ

વિચારવા જાતા મુંજાઇ જાયછે મતિ

જુનો જમાનો નથી મરેલા પતિ પાછળ

હવે ચઢતી નથી ચિતા પર થાવા સતિ

હાથે કરી મુસીબત નોતરી લીધા પછી

કહે રક્ષા કરજે મારી હે હનુમાન જતિ

સત્ય ક્યારે છાબડે ના ઢંકાય છે કદી

સત્ય શોધવા જતા મૂંજાઇ જાય મતિ

પોલીસને બોલાવાથી શો ફાયદો છે

જ્યાં આખો મામલો ગયો હોય પતી

‘ધુફારી’ અંધારે અટવાઇ ને ભાટકો

જો સમયસર દિમાગ ના થાય બતી

૧૫.૦૩.૨૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: