ગતિ

wheel

 

લોકો કહે છે અતિ નથી હોતી ગતિ

વિચારવા જાતા મુંજાઇ જાયછે મતિ

જુનો જમાનો નથી મરેલા પતિ પાછળ

Continue reading