મુરલી મનોહર (૮)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

                ભવાનજીએ તપાસ કરાવી કે,પૈસા ડૂબી ગયાની અફવા કોણે ફેલાવી છે.

બધા ચેક લખાઇ ગયા તો ભવાનજીએ એક ચેક ઉપાડતા કહ્યું

‘આ કિશન લાલવાણીને ફોન કરીને કહી દે કે રસીદ બુક સાથે લાવી ચેક લઇ જાય’

Continue reading