હાઇકૂ (૯)

inkpot

 

   લટકાવવા                                     સુતેલો જાગે                           ચારણીમાંથી         

માનવ કે માટલી                             જાગતો જાગે નહીં                    વરસાદ વરસે        

  દોરી જોઇએ                                      માનવ કદી                            છે ઝરમર           

૧૨-૧૨-૨૦૧૭                                      ૧૨-૧૨-૨૦૧૭                         ૧૮.૦૬.૨૦૧૯     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: