હાઇકૂ (૯)

inkpot

 

   લટકાવવા                                     સુતેલો જાગે                           ચારણીમાંથી         

માનવ કે માટલી                             જાગતો જાગે નહીં                    વરસાદ વરસે        

  દોરી જોઇએ                                      માનવ કદી                            છે ઝરમર           

૧૨-૧૨-૨૦૧૭                                      ૧૨-૧૨-૨૦૧૭                         ૧૮.૦૬.૨૦૧૯