મુરલી મનોહર (૭)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

                  ભવાનજીની રજા લઇ ગુણવંત અને શશીકલા ઘેર ગયા.ભવાનજીએ માનસીને લગ્નનું આલબંબ લાવવા કહ્યું અને તેમાંથી લીલાધરના એક ફોટોગ્રાફને એનલાર્જ કરી મોટો ફોટો બનાવી આપવા સ્ટુડિયોમાં ગયો.સાંજે સરસ ફ્રેમ કરાવેલ લીલાધરનો ફોટોગ્રાફ અને આલબંબ માનસીને આપ્યા અને એક હોલ બુક કરાવવા ગયો અને વળતા સમાચાર પત્રમાં ત્રણ દિવસ પછીની તારીખે લીલાધરની પ્રાર્થના સભાની જાહેરાત આપી આવ્યો.બધુ આયોજન પ્રમાણે પાર પડ્યું.

Continue reading