વાતો

mood 2

તમોને જ કરવી છે વાતો તમારી;

અમોને જડી છે જે વાતો તમારી

દર્દોને દબાવી સદા તો હસો છો

Continue reading