મુરલી મનોહર (૬)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

‘કાકી પપ્પાને શું ભાવે અને શું નહીં એ તમે તો જાણતા હશો એ જાણવા જ આવી છું’

ભાગેરથી તો સવાલથી માનસી પર ઓવારી ગઇ અને એણે માનસીને બધી વિગત આપી. બધા સાથે બેસી પ્રેમથી જમ્યા અને પછી ખાલી વાસણ લઇ માનસી ઉટકવા લાગી તો ભાગેરથીએ કહ્યું

Continue reading