આંખમાં આંસુ

આંસુ

કલૈયા કુંવર જેવો નર જરા પ્રેમ ઘેલો

લગાન લખાયા તો પરણીને પાર થયો

કામ નહીં કો કાજ કરે ઘરમાં ચકકર ફરે

જોઇને આચાર માડી બાવડેથી બહાર કર્યો

કોઢમાં જઇને બેઠો હાથમાં હથિયાર લઇ

ખાટલી ના બદલે ખાટલો તૈયાર થયો

ચિત ક્યાં ચોટે નહીં મનમાં માશુક રમે

માશુકના વિયોગ કેરો મોટો પ્રહાર થયો

પોતામાં મગન થઇ ચાલતા કો વિચારમાં

ચોરસીથી પગ પરે મોટો એવો વાર થયો

દોટ મૂકી નર નાઠો આંગણામાં આવતાને

ઘરવાળી રડી કેમ વો તો વિચાર થયો

પગમાંથી વહે લાલ લોહી જોતા ઘરવાળી

બુમ પાડી હાય માડી સુર ભેંકાર થયો

માડી આવી તેલ પાણી ઘૂટી કરી લાવી

પટો બાંધ્યો ઘાવમાં શાંતિનો સંચાર થયો

માડી કાંઇ પુછે પેલા બારાડી નરે પુછ્યું

વહુને રડાવી કેમ એવો શું આજાર થયો

સાસુ વહુ મલક્યા ને વહુ તો રસોડે નાઠી

શિયા વિયા નર પરે ભ્રમ કેરો ભાર થયો

ધુફારીકહે ફઠ ભૂંડા લાજ શરમ આવી

વેવલી વાત કરી તેનો વિચાર થયો

કાંદા સુધારતા ને આંખમાંથી આસું વહ્યા

પુછડી દબાવી નર ભોઠપથી બહાર ગયો

૨૮.૦૭.૨૦૧૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: