આંખમાં આંસુ

આંસુ

કલૈયા કુંવર જેવો નર જરા પ્રેમ ઘેલો

લગાન લખાયા તો પરણીને પાર થયો

કામ નહીં કો કાજ કરે ઘરમાં ચકકર ફરે

Continue reading