મુરલી મનોહર (૪)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

ચ્હા નાસ્તો થઇ ગયા બાદ ભવાનજીએ કહ્યું

‘માનસીની કુંડળી બની જાય પછી એની અને મનસુખની કુંડળીનો જોડામેળ જોઇ લગ્નનું મૂહુર્ત કાઢી આપજે બધું તૈયાર થ્ઇ જાય પછી મને કોલ કરજે મારા નંબર તો છેને તારા પાસે…?’

Continue reading