મુરલી મનોહર (૩)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

કેવી મમતા ડેખાડે છે નાટકિયાણી ભવાનજીએ મનોમન  કહ્યું.ચ્હા નાસ્તો આવી ગયો.લીલાધરને તો જોતા જ માનસી મનમાં વસી ગઇ.ત્રણેય સાથે બેસી ન્યાય આપ્યો પછી લીલાધરે શરૂઆત કરી

Continue reading