મુરલી મનોહર (૨)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

         મનસુખનો જવાબ સાંભળી ધરપત થતા ભવાનજી નીચે આવ્યો.લીલાધરે ચ્હાના કપ લાવી ટેબલ પર મૂંક્યા અને બંને સાથે ચ્હા પીધી તો ખાલી કપ રકાબી ભવાનજી રસોડામાં લઇ ગયો ને ધોઇ કાઢ્યા.

‘આ મનિયાના લગ્ન કરવા છે તો કોઇ છોકરી તારા ધ્યાનમાં છે…?ભવાનજી એ પુછ્યું

Continue reading