મળતા નથી

don't

હાથમાં લીધી કલમ તો શું થયું;

શબ્દ જે લખવા ચહું જડતા નથી

મન મહીં ઘમસાણ છે શબ્દો તણો

Continue reading