વાત છે

cropped-prabhu

આમ જોવા જાવ તોસાવ સાચી વાત છે

કોઇ પર હસવા સમી ના કોઇ ખોટી વાત છે

ના કશી ચર્ચા કરો કો’ વાતને સમજયા વગર

Continue reading