ચોકીદાર

kutto

કાળો કાળો કુતરો,ડીલે લાંબા વાળ

જાડી વાંકી પુછડી,ગોળ ગુચ્છાદાર

કપાળમાં છે ટીલા,પીળા મોટા ગોળાકાર

Continue reading