પ્યાસ બાકી છે

dream

હ્રદય પર હાથ તેં મૂક્યો હતો અહેસાસ બાકી છે;

ફરીથી દિલ પરે મૂકે કદી એ પ્યાસ બાકી છે

કદી તો જાગશે સ્પંદન અચાનકથી હ્રદય તારે

મને પુરો ભરોસો છે અને વિશ્વાસ બાકી છે

અશ્રુ જે નેણથી વહેતા ખરીને ગાલ પર આવ્યા

ગયા સુકાઇ પણ એના પડેલા ચાસ બાકી છે

ગતી આ શ્વાસની જાણી શકે છે કોણ આ જગમાં

‘ધુફારી’ તો ન જાણે કેટલા ઉછ્વાસ બાકી છે

૦૪.૦૮.૨૦૧૮

 

2 Responses

  1. TRUE LOVE ALWAYS THIRSTY .NEVER FILL UP ANY TIME. DHUFARI BHAI INFINITY INFINITY AIR TAKEN STILL THIRSTY THIRSTY WHEN STOP TO TAKEN IN AIR BOTH HEART GO TO ONE HEART .SATISFIED SATISFIED ASLEEP FOR EVER.

  2. Yes it is

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: