પડછાયા

shadow

 

(રાગઃ જાનેના જીગર પહેચાને નજર…..)

આ શેની અસર,ના પડતી ખબર,મને રોજ રોજ દેખાયા

Continue reading

હાઇકૂ (૮)

ink-pan

   એક ગુંડાની                         ઘડિયાળની                       કોહિનૂરને

  મઇયત પડી તો                  ટક ટક કુહાડી                 શોધતા એ મળશે

  જનાજો હસ્યો                      કાપે જીન્દગી                        મિત્રતા મહીં

૦૪-૧૧-૨૦૧૬                          ૨૭-૧૧-૨૦૧૭                         ૨૭-૧૧-૨૦૧૭

પ્યાસ બાકી છે

dream

હ્રદય પર હાથ તેં મૂક્યો હતો અહેસાસ બાકી છે;

ફરીથી દિલ પરે મૂકે કદી એ પ્યાસ બાકી છે

કદી તો જાગશે સ્પંદન અચાનકથી હ્રદય તારે

Continue reading