ધરા સમ ગોળ છે

earth

જિંદગીની રાહ ડામા ડોળ છે;

ક્યાંક છે ઉંચાઇ યાતો ઢોળ છે

રાહ જાલો જે ખરો સમજી કરી;

Continue reading