બંગડીઓ

bangles

        શિવાંગી મંજરીને મળવા ગઇ ત્યારે મંજરી ગુંચવાયલા કેશમાં કાંસકો ફેરવતી હતી અને કાંસકાને લાગતા ઝટકાથી એના હાથમાં પહેરેલી લાલ બંગડીઓમાંથી છન છન અવાઝ આવતો હતો.શિવાંગીને મંજરીના હાથમાં બંગડીઓ જોઇને નવાઇ લાગી એટલે પુછ્યું

‘અલી મંજરી આ બંગડીઓ…?’

Continue reading