પુછાય કે?

22

નજર કેરા દ્વારથી કો દિલ મહીં ઉતરાય કે?

દિલ મહીં જે ચાલતા ઘમસાણ પણ દેખાય કે?

જે નકામા લાગતા વિચારને બાંધી કરી

પોટલું એ દિલ મહીંથી દૂર ક્યાં ફેંકાય કે?

પ્રેમની વહેતી સરિતા નીરમાં નાહ્યા પછી

એવું બને તરબતર એ અંગ ના સુકાય કે?

પ્રેમનો છે બાગ દિલમાં કેટલી ખીલી કળી

એ સદા મ્હેંકી રહે ને ના કદી કરમાય કે?

પ્રેમની વ્યાખ્યા તણી ના કો પડોજણમાં પડો

શું ‘ધુફારી’ જાણતા એવું કદી પુછાય કે? 

૦૩.૧૨.૨૦૧૯

One Response

  1. TRUE LOVE (PREM) MAKE HURRICANE IN HEART. WHAT’S THE PREM ONLY KNOW WHO HAVE MAKE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: