પુછાય કે?

22

નજર કેરા દ્વારથી કો દિલ મહીં ઉતરાય કે?

દિલ મહીં જે ચાલતા ઘમસાણ પણ દેખાય કે?

Continue reading