મુકતક (૨૭)

Pearls A

 

કહે કે લાશ છે, મિત્રો બધા સ્વિકારજો!

પછી સૌ વાદ વિવાદો, થતા પણ ટાળજો;

‘ધુફારી’ ના ફિનિક્ષ, જે રાખથી બેઠો થશે!

મને આપી સમાધી ને પછી દફનાવજો

૧૨.૧૧.૨૦૧૮

-0-

સમય તો ચાલતો જાશે,તમે ચાહો કે ના ચાહો!

તમારી જિન્દગી ખાસે,તમે ચાહો કે ના ચાહો;

‘ધુફારી’ છે સગા આ દેહના શબના નથી કોઇ

થસે સૌ ચાલતા ત્યાંથી તમે ચાહો કે ના ચાહો

૨૩.૦૨.૨૦૧૯

-0-

જિન્દગીના ઝેર પી, મરવું નથી!

મોત છો સામે રહે ડરવું નથી;

ડૂબવામાં છે, ‘ધુફારી’ને મજા!

નેણમાં તારા રહી, ખરવું નથી૮

૦૩.૦૩.૨૦૧૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: