શાને થાય છે

don't

ના કશું સમજાય છે કે આમ શાને થાય છે;

જો અગર સમજો કશું સમજાવજો કાં થાય છે

આભથી તારા ખરે એના પછી ક્યાં જાયછે;

એ પછી તારા તણાં ભંગારનું શું થાય છે

આભમાં વાદળ ચઢે ને મેઘ વર્ષા થાય છે;

એ પછી ખાલી થયેલા વાદળા ક્યાં જાય છે

પુષ્પથી ઉપવન મહીં સૌરભ બધે ફેલાય છે

એ પછી સૌરભ બધી ફેલાઇને ક્યાં જાય છે

વૃક્ષ કો આંબા મહીં સંતાઇને જે ગાય છે

એ ટહુકો  કોકિલાનો તે પછી ક્યાં જાય છે

જો ‘ધુફારી’ સાદ પાડે શબ્દ એ પડઘાય છે

શબ્દ એ પડઘાયલા તે પછી ક્યાં જાય છે

૧૮.૦૯.૨૦૧૮

One Response

  1. AFTER DEATH OUR SOUL WHERE GONE?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: