શોધ

man

એજ તો નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા;

માર્ગની નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા

આંખ તો પુછી રહી છે, એક બીજીને સતત;

કાંઇ પણ આવ્યું નજર,શું શોધવા ચાલ્યા હતા

એક બીજાને સમાંતર ચાલતા પગ પુછતા;

કેટલી બાકી સફર,શું શોધવા ચાલ્યા હતા

આંખમાં રજકણ પડી, વિચાર સૌ છુટી ગયા;

આંખમાં ફૂટી ટસર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા

રાહમાં દીઠાધુફારી’, પુછવા લાગ્યા હતા;

આંખની ખેંચી ભમ્મર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા

૧૩.૦૮.૨૦૧૯

One Response

  1. atma-pramatma ne shodhva chalya ,kathin che kam, na malyo rasto.ne DHUFARI MALYA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: