જીજ્ઞાષા

mother

મને કંઇ સમજાતુ નથી કેમ હેં મા?

તું મને બધુંય સમજાવીશને હેં મા?

કુતરો કાં આમ દોડ્યા કરે છે હેં મા?

ક્યાં જવાની ઉતાવળ હોય છે હેં મા?

કોઇ ધોળી કોઇ કાળી કાબરી બિલાડી

દુધ પીતા આંખ કાં મિચાય છે હેં મા?

કાળી કે ધોળી કે રાતી હોય છે ગાયો

ભેંશ બધી કાં કાળી હોય છે હેં મા?

કોયલ રોજ કેવા મીઠડા ટહુકા કરે છે

કાળી છે એટલે ઝાડમાં સંતાય છે હેં મા?

સુરજ શું રોજ આથમે ને ઘેર જાય છે?

એનું ઘર ધરતીની નીચે હોય છે હેં મા?

ચાંદલો ઉગે રાતના અજવાળુ થાય છે

તારલા બધા ક્યાં કાં સંતાય છે હેં મા?

ઝુલા પર છાપુ વાંચતા પ્રભુકાકાને પુછ

વારે ઘડીએ આવી ના કરજે તું હેં મા

૧૯.૦૮.૨૦૧૯

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: