માણસ જોયો

20051011 (24)

 

માણસમાં મેં, માણસ જેવો, માણસ જોયો;

 સોના જેવો, કંચન વર્ણો, પારસ જોયો

પક્ષીઓમાં, તરણેતરનો, મેળો જામ્યો;

Continue reading

શોધ

man

એજ તો નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા;

માર્ગની નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા

આંખ તો પુછી રહી છે, એક બીજીને સતત;

Continue reading

જીજ્ઞાષા

mother

મને કંઇ સમજાતુ નથી કેમ હેં મા?

તું મને બધુંય સમજાવીશને હેં મા?

કુતરો કાં આમ દોડ્યા કરે છે હેં મા?

Continue reading