ફરિયાદ

yachak

પાંખ કાપીને કહ્યું, જા આજ તું આઝાદ છે;

તેં કરેલી જે મને, સાંભળી ફરિયાદ છે

જ્યાં પઠન રચના થયું, તો એક શ્રોતાએ કહ્યું;

Continue reading