સંસાર જુદો છે

don't

જિગરનો યાર જુદો, તો બધો સંસાર જુદો છે;

બધા સંસાર થી એ યાર,બેદરકાર જુદો છે

અનેરી છે પ્રેમની વાતો અલગ વ્યાખ્યા અનેરી છે;

Continue reading