ફરિયાદ

yachak

પાંખ કાપીને કહ્યું, જા આજ તું આઝાદ છે;

તેં કરેલી જે મને, સાંભળી ફરિયાદ છે

જ્યાં પઠન રચના થયું, તો એક શ્રોતાએ કહ્યું;

Continue reading

સંસાર જુદો છે

don't

જિગરનો યાર જુદો, તો બધો સંસાર જુદો છે;

બધા સંસાર થી એ યાર,બેદરકાર જુદો છે

અનેરી છે પ્રેમની વાતો અલગ વ્યાખ્યા અનેરી છે;

Continue reading