શે’ર (૯)

inkpot

 

જીવનના છેડા થી,બીજા છેડે ગયો છે;

ધુફારીતો સદા ,બંનેના વચ્ચે રહ્યો છે

-0-

પ્રણય કેરા કેફની,અસર છે માતબર;

દિલધુફારીનું સદા,રહે છે તરબતર

                         -0-                              

કામ બાણો કેટલા, ચાલ્યા હતા, કોને ખબર?

ધુફારી’ તો બેહોશછે,પહેલી પડેલી ઘાતથી

૦૮/૧૦/૨૦૧૮

One Response

  1. PINA KERA KEF NI ASAR CHE GHDIBHAR. PARNAYA KERA KEF NI ASAR CHE JINDGIBHAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: